Taiwanglass Qingdao Glass Pavilion

Client: Qingdao Float Glass Co Ltd 
Partners in Charge: Stephen Wang, Richard Wang, Philip Kwong, Chiou-Huei Lin
Team : Karen Hsieh