Shan Tea Flagship Store

Client: Yunnan Shan-Tea Co., Ltd.

Partners in Charge: Stephen Wang, Richard Wang, Philip Kwong, Chiou-Huei Lin

Team : Cheng Jianfei, Zhang Jian, Wenwei Cheng Ying Jia Cheng,  Howard Hsu