Shan Tea Flagship Store

Floor area: 83 sq. m

Client: Shan Tea

Partners in Charge: Stephen Wang, Richard Wang, Philip Kwong, Chiou-Huei Lin

Team : Cheng Jianfei, Zhang Jian, Wenwei Cheng Ying Jia Cheng,  Howard Hsu