Shan Tea Office+Laboratory

Floor area: 310 sq. m
Client: Yunnan Shan-Tea Co., Ltd.
Partners in Charge: Stephen Wang, Chiou-Huei Lin, Phil Kwong
Team: Jianfei Cheng,  Ying Jia Cheng,  Howard Hsu