Shan Tea Office+Laboratory

Client: Yunnan Shan-Tea Co., Ltd.
Partners in Charge: Stephen Wang, Chiou-Huei Lin, Phil Kwong
Team: Jianfei Cheng,  Ying Jia Cheng,  Howard Hsu