Villa HC

Client: General manager Xian-Jing Lin, Shihlien Chemical Industrial (Jiangsu) Co., Ltd.
Architects in charge:  Stephen Wang, Chiou-Huei Lin
Project team: Jian Zhang, Menglin Cao
Decoration manufacturers : Shenzhen Wenhua Architectural Construction Co. Ltd (Person in charge Wenge Zhao, Project Manager Ivan I.F Lee)
Photography: Louis Y.S Liu