Chongqing Bashu High school

Site area: 153,332 sq. m

Floor area: 90,000 sq. m
Architects in charge:  Stephen Wang, Richard Wang, Philip Kwong, Chiou-Huei Lin
Project team: Jianfei Cheng,  Jian Zhang, Ge Jun, Wenwei Chen