Caotang Artisan Village

Architects in charge:  Stephen Wang, Richard Wang, Philip Kwong, Chiou-Huei Lin

Project team: Jianfei Cheng,  Jian Zhang,  Ying Jia Cheng,  Howard Hsu