Caotang Artisan Village

Site area: 100,000 sq. m

Floor area: 25,000 sq. m (core area)

Architects in charge:  Stephen Wang, Richard Wang, Philip Kwong, Chiou-Huei Lin
Project team: Jianfei Cheng,  Jian Zhang,  Ying Jia Cheng,  Howard Hsu